سرپرست کارگاه ها و آزمایشگاه ها

آقای مهندس جمال خدامرادی