مدیر پژوهش

رزومه

 

[مهدی علیمردان]

تلفن تماس: [086-46337801-1114]

ایمیل : [alimardanmehdi@yahoo.com]

متولد : [1361]

ساکن :  [  اراک]

 

 

سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری [برق الکترونیک] دانشگاه [آزاد اسلامی اراک]

 

[1393] الی [هم اکنون]

کارشناسی ارشد [برق الکترونیک] دانشگاه [آزاد اسلامی اراک]

 

[1388] الی [1390]

کارشناسی [برق الکترونیک] – دانشگاه [آزاد اسلامی اراک]

 

[1380] الی [384]