مقاله

دو نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص می یابد. دانشجویان در صورت داشتن فرصت نظام وظیفه و یا نداشتن مشکل نظام وظیفه، به مدت 6 ماه  با مجوز دانشکده و تا یک سال با مجوز معاونت پژوهش و فناوری واحد فرصت دارند تا پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه خود را ارائه دهند. در غیر این صورت پایان نامه دانشجو از نظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر از 18 نمره ارزیابی می شود.

 

در صورت ارائه مقاله، برای افزودن نمره مقاله به نمره پایان نامه،  دانشجو باید یک سی دی حاوی مقاله (بصورت word و pdf)  و یک نسخه پرینت از آن به همراه فرم تعیین ارزش مقاله و 2 نسخه از فرم تعهد چاپ مقاله بصورت تکمیل شده و دارای امضاهای لازم به پژوهش تحویل دهد.

در صورت عدم ارئه مقاله، دانشجو باید فرم عدم ارئه مقاله را از سایت دریافت نموده و پس از تکمیل و امضاء آن را به پژوهش تحویل دهد.