مراحل تصویب پروپوزال

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال

1- درﯾﺎﻓﺖ فرم1 (فرم پروپوزال)  از ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه به نشانی http://iaukhomein.ac.ir  در قسمت معاونت پژوهش  امور پایان­ نامه ها

2- ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و در صورت نیاز اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﺎ تایید و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه و شورای تخصصی گروه

3- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن­ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و استاد مشاور با هماهنگی مدیر گروه

4- ﺟﺴﺘﺠﻮی کلمات کلیدی ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﭘﺎﯾﮕﺎه "ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎ" ﺑﻪ آدرس http://thesis.irandoc.ac.ir  و ﭘﺎﯾﮕﺎه "ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر" ﺑﻪ آدرس http://sika.iau.ir

5- ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم­ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ­ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آیین نگارش پایان­ نامه (موجود در سایت دانشگاه) و قراردادن آن به ­ترتیب زیر:

1)      فرم 1 (فرم پروپوزال)

2)      نمونه پرسشنامه (درصورت نیاز به توزیع پرسشنامه در پایان نامه)

3)      نتایج جستجو در سایت سیکا و ایران داک با تایید استاد راهنما (امضا استاد راهنما پایین هر صفحه از جستجو)

4)      کارنامه کل با تایید آموزش

5)  قراردادن فرم­های فوق در طلق و شیرازه و یا بصورت فنری شده با رنگهای ذیل:

        الف- رشته های فنی مهندسی و هنر                             مشکی

        ب- رشته های علوم انسانی                                        زرد

6)  اخذ تاییدات (مهر و امضا) لازم در پروپوزال (آموزش، بایگانی و...)

 7)  تایید پروپوزال توسط استاد راهنما و استاد مشاور و اخذ امضاء ایشان در قسمت های مربوطه

 •       پروپوزال فاقد امضای استاد راهنما در هر قسمت بدون اعتبار می­باشد.

8)  ﺗﺤﻮﯾﻞ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﺟﻬﺖ ارائه در ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮوه

 • پروپوزال باید به تایید حداقل 3 عضو از اعضای شورای تخصصی گروه برسد.

9)  اراﺋﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺎﯾﺎن­ﻧﺎﻣﻪ، ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ در ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﺮوه، از طریق مدیر گروه مربوطه، ﺟﻬﺖ طرح در ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺶ و تصویب نهایی

 • اراﺋﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺎﯾﺎن­ﻧﺎﻣﻪ ها، فقط از طریق مدیر گروه مربوطه امکان پذیر است.
 • برای پروپوزال طرح شده در شورای پژوهش 3 حالت محتمل است:

                 الف- تصویب← شروع به کار پایان­نامه

                  ب‌-  رد← بازگشت به مرحله1

                  ج‌-    تصویب مشروط← رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﭘﺮوﭘﻮزال و ارائه آن به مدیر گروه جهت طرح در جلسه بعدی شورای پژوهش و تصویب نهایی. در صورت تصویب نهایی پروپوزال در جلسه بعد، زمان تصویب پروپوزال همان تاریخ جلسه اولیه خواهد بود و در صورت عدم تصویب نهایی بازگشت به مرحله1

 • طبق بخشنامه سازمان مرکزی، تا 6 ماه پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهش، دفاع از پایان نامه ممکن نمی ­باشد.

ﺗﻮﺟﻪ!

 • اﻣﻀﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور، ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه و... از ﻃﺮف، اﺳﮑﻦ ﺷﺪه،ﮐﭙﯽ و.... ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧیست.
 • ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوﭘﻮزال در ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺶ، از طریق سایت دانشگاه و ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﺠﻮ است.
 • ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه و با رعایت کامل اصول نگارش باشد. پیش از نگارش پروپوزال راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه را از سایت دانشگاه دریافت و مطالعه نمایید. دقت کنید ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش، در ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺻﻔﺤﻪ مشخصات و ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪات ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد. (در ﺻﻮرت ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻓﺎﯾﻞ word، ﻓﺎﯾﻞ pdf ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ، نشان دهنده شکل درست فرم می­باشد.)
 • اﮔﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ از اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺧﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻣﺪارک زﯾﺮ بصورت اسکن شده در قالب یک CD که نام و رشته تحصیلی استاد و دانشجو روی آن نوشته شده است ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮم ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﻪ اﻣﻮر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

                         1)      ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ وﮐﺎرت ﻣﻠﯽ

                         2)   ﺻﻔﺤﻪ اول دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ دارای اعتبار

                         3)      آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ

                         4)   آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

 • ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور، اﺧﺬ ﮐﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ مشکل روﺑﺮو ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه شخص داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • تمام اطلاع رسانی های مربوط به پایان­ نامه ها فقط از طریق سایت دانشگاه انجام می گیرد.