پژوهشگر برتر

اعضا محترم هیات علمی 

احتراما خواهشمند است جهت تعیین پژوهشگر برتر، فرم شماره 1 را از همین سایت دریافت و تکمیل نموده و با پیوست مستندات، تا تاریخ 1395/8/24 در قالب فایل word به معاونت پژوهش تحویل نمایید.

به فرم هایی که پس از این تاریخ تحویل داده شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

فرم شماره 1

 

فرم شماره 2