بخشنامه های پژوهشی

بخشنامه پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع ارشد و دکتری 

شنبه 13 تیر 1394

 

 

آیین نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

یکشنبه 23 فروردین 1394

 

 

شیوه نامه اجراییاعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

یکشنبه 23 فروردین 1394

 

 

بخشنامه تشویقی مقالات و آدرس دهی ( درباره آدرس دهی مقالات مستخرج از پایان نامه ارشد و رساله دکترا ی تخصصی)

سه شنبه 4 آذر 1393

 

 

انجمن های علمی دانشجویی

26 اسفند 1392

 

 

انجمن های علمی ادبی هنری دانشجویی

23 اسفند 1391

 

آیین نامه ودستورالعمل برگزاری همایشهای علمی

9 تیر 1393

 

آیین نامه عضویت اعضای هیئت علمی درانجمن های معتبر خارجی

30شهریور 1390

 

 

بازدید علمی انجمنها

9 تیر 1393

 

بخش نامه تاسیس انجمن های علمی اساتید

11 اسفند 1389

 

بخشنامه چاپ کتاب جدید

26 مرداد 1393

 

بخشنامه طرحهای پژوهشی

19 مرداد 1394

 

پژوهانه

22 اردیبهشت 1393

 

تدوین طرحها

6 بهمن 1392

 

تشویق مقالات فرم

220دی 1392

 

تشویق مقالات

10 اردیبهشت 1393

 

شرح کار انجمن ها

19 اسفند 1392

 

شرکت در همایش

24 اردیبهشت 93

 

شیوه نامه شرکت درمسابقات

22 اسفند 1391

 

دستورالعمل نگارش طرح

 

نویسنده مقاله

9 آذر 1392