اخبار

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی  آخرین تاریخ دفاع در ترم جاری (۹۷۲) ۹۸/۶/۲۱   و آخرین تاریخ تحویل فرم آمادگی دفاع به پژوهش ۹۸/۶/۷   می باشد.
قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی آخرین تاریخ دفاع در ترم جاری (۹۷۲) ۹۸/۶/۲۱ و آخرین تاریخ تحویل فرم آمادگی دفاع به پژوهش ۹۸/۶/۷ می باشد.

قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی آخرین تاریخ دفاع در ترم جاری (۹۷۲) ۹۸/۶/۲۱ و آخرین تاریخ تحویل فرم آمادگی دفاع به پژوهش ۹۸/۶/۷ می باشد.

ادامه مطلب