مسئول سایت

نام و نام خانوادگی : فهیمه کاظمی

مدرک تحصیلی  :مهندسی کامپیوتر ـ نرم افزار

شماره تماس :  4 -08646337801    داخلی 1118

پست الکترونیکی:kazemi.f61@gmail.com

سایت کامپیوتری دانشگاه واقع در قسمت سوله ها ، اولین سوله شامل دو سایت اینترنت ( اینترنت خواهران و اینترنت برادران )

که در هر کدام از این سایت ها 9 عدد کامپیوتر و 1 عدد پرینتر وجود دارد و 4 سایت کلاسی(سایت1،سایت2،سایت3،سایت4)

که در هر کدام 1 عدد کامپیوتر استاد و 15 عدد کامپیوتر دانشجو قرار دارد که  سیستم مالتی مدیا xclass جهت ندریس عملی

روی آنها نصب شده است  و همچنین یک سایت هم به عنوان سایت پژوهشی تحصیلات تکمیلی با 6 عددکامپیوتر جهت کارهای

پژوهشیدانشجویان  در نظر گرفته شده است .با توجه به اینکه در سایت کامپیوتری دانشگاه از سیستم های به روز استفاده 

شده ،قابلیت و توانایی نصب هر نوع نرم افزاری را دارد .

تعداد بازديد از اين صفحه : 1563