در صورتی که دانشجو واحد پایان نامه را اخذ نموده ، 6 ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در شورای پژوهش گذشته یاشد و پایان نامه به اتمام رسیده باشد و از نظر استاد راهنما و مدیر گروه، پایا ن نامه، قابلیت دفاع داشته باشد، اما به علت تکمیل بودن ظرفیت راهنمایی استاد راهنما، امکان اخذ کد و درنتیجه دفاع از پایان نامه برای او وجود نداشته باشد، دانشجو باید درخواست خود را مبنی برعدم پرداخت شهریه تمدید پایان نامه و عدم احتساب سنوات تحصیلی از طریق فرم پیوست ارائه نماید.

یک نسخه از ویرایش نهایی  پایان نامه  پس از تایید استاد راهنما و مدیرگروه باید به پیوست این فرم به پژوهش ارائه گردد.

تعداد بازديد از اين صفحه : 4482