دانشجوی گرامی!

پیش از برگزاری جلسه دفاع خود لازم است در 3 جلسه دفاع (ترجیحاَ هم رشته خود) شرکت نموده و فرم پیوست را به امضای کارشناس امور پایان نامه ها رسانده و در زمان ارائه مدارک لازم برای دفاع، این فرم را نیز به همراه سایر مدارک تحویل پژوهش دهید.

تعداد بازديد از اين صفحه : 3463