عنوان های پیشنهادی سازمان فنی و حرفه ای کشوربرای اجرای پایان نامه ها در قالب طرح برون دانشگاهی  در سایت زیر قابل برداشت می باشد:

rvp.iau.ir/rsh

 

تعداد بازديد از اين صفحه : 2108