اداره بهزیستی شهرستان خمین اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را به شرح زیر اعلام کرد:

اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی اداره بهزیسی شهرستان خمین به شرح ذیل می باشد.

تعداد بازديد از اين صفحه : 980